พระพุทธเมตตาประชาไทย ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

พระพุทธเมตตาประชาไทย ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝน อยู่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี