พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ องค์พระประธาน ณ พุทธมณฑล ตั้งอยู่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม