สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

ชวนไหว้พระ ไปที่วัดโบสถ์ ไปไหว้สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ณ วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางเทศนาธรรม