หลวงพ่อวิสาหาร

หลวงพ่อวิสาหาร วัดดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม วัดดอนหวาย เป็นวัดเก่าแก่ ก่อสร้างมาตั้งแต่รัชกาลท่ 4 แห่งกรุงรัตน
โกสินทร์