หลวงพ่อโสธร วัดโบสถ์

หลวงพ่อโสธร เป็นหลวงพ่อองค์ใหญ่ คู่กับสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ประดิษฐานอยู่ ณ วัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี