ฮิโนกิแลนด์มาร์ค จ.กาญจนบุรี

ดูนั่น ดูนี่ ฮิโนกิแลนด์มาร์ค อุโมงค์เสาแดง อยู่ในวัดเขาสูงแจ่มฟ้า อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี